Anasayfa

O L A Ğ A N   G E N E L   K U R U L   Ç A Ğ R I S I 

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 02.05.2015 tarihinde  saat 13:00’ de aşağıdaki adreste yapılacaktır.  

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 09.05.2015 tarihinde  aynı yer ve saatte yapılacaktır.  

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle rica ve ilan olunur. 

Yönetim Kurulu 

 

Gündem: 

1       Açılış ve Yoklama

2       Divan teşkili

3       Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması

4        Genel Görüşme

5       Yönetim kurulunun ibrası

6       Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması

7       Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi

8       Dilekler ve kapanış. 

Adres: 

Dernek Merkezi

24 - 27 NİSAN 2015 ISMARLAMA ORTEZ PROTEZ SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ
http://www.opsm2015.com

Değerli Meslektaşlarımız,

Ismarlama Ortez Protez  Merkezleri Sorumlu Müdürler Toplantısı, sektöre yeni katılan personellerin bilgi ve tecrübe eksikliklerinin giderilmesi ile yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bu merkezlerde görev yapan sorumlu müdürler ile diğer personellere aktarılması amacı ile 24-27 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya ilinde eğitim toplantısı yapılması planlanmıştır.

Toplantımızda  bilimsel programın yanı sıra meslektaşların birbirleri ile birarada bulunabilmelerine olanak sağlayacak bir ortam olacaktır. Özellikle genç meslektaşlarımızın, uzun yıllar mesleğe emek veren ustalar ile bir arada olmasını sağlamanın yanında, meslek birliğini güçlendirmek ve gelecek kaygılarının tartışılabileceği ortamı oluşturarak, çözüm önerilerinin hayata geçirilmesinde de bir kilometre taşı olabilmek arzusundayız.

OPODER Yönetim Kurulu olarak bu toplantının verimli şekilde gerçekleştirilmesi için siz değerli meslektaşlarımızı  "Ismarlama Ortez Protez Merkezleri Sorumlu Müdürler Toplantısı"na davet etmekten onur duyuyoruz. 


Yönetim Kurulu


 

PROTEZ ORTEZ 2014 KONGRESİ 24/26 NİSAN 2014 ANKARA

 

HASTA TARAFINDAN TEMİN EDİLEN TIBBİ MALZEME BEDELLERİNİN GERİ ÖDEME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ 13.11.2013 TARİHLİ GENELGE


ISMARLAMA PROTEZ ORTEZ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

TÜZEL KİŞİ (FİRMA) DERNEK ÜYELİK BAŞVURU FORMU

OTWORLD / ORTHOPÄDIE + REHA-TECHNIK 2014 LEIPZIG

OTWORLD / ORTHOPÄDIE + REHA-TECHNIK 2014 LEIPZIG BAŞVURU FORMU


SUT DÜZENLEME 04/05/2013

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ YAYINLANDI 24/03/2012 AYRINTILAR

EK 3C EXEL LİSTELERİ
Değerli  Meslektaşlarımız,

Ülkemizde mesleğimize yönelik çalışmalar, yavaş da olsa ilerleme kaydetmektedir.  Son olarak TİTUBB kayıtlarına Ismarlama Ortez Protez  merkezi olarak kayıtlar yenilenmiş, ve önümüzdeki ay içinde de ısmarlama ortez protezlerin merkezler tarafından ürün kaydı yapılacaktır.

Meslektaşlarımızın daha uygun şartlarda hizmet sunması için derneğimiz üyelerinin yanında, üye olmayan,  imkansızlıklar nedeniyle üye olamayan kişilerinde haklarını korumak için çalışmaktadır.

Ne yazık ki her meslekte olduğu gibi bizim meslektaşlarımız arasında da şahsi  çıkarları olan kişiler mevcut. Bu kişiler kendi şahsi tatminlerini için kendi çevrelerine ve diğer meslek mensuplarına zarar  vermektedir. Yönetim kurulumuza gelen gelen şikayetler sonucunda, mesleğimiz etik değerlerini meslektaşlarımıza hatırlatmak istedik, Meslektaşlarımızın mağdur oldukları konulardaki şikayetlerini de yazılı olarak yapmaları,  derneğimizin  ilgili kurumlara gerekli girişimlerin yapılmasının  sağlayacaktır.

Hayırlı işler temennilerimizle,

Yönetim KuruluORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZCİLİK  MESLEĞİ ETİĞİ

Etik konular neyin iyi ya da kötü olduğu ile ilgili görüşleri kapsamaktadır. Bireylerin ve toplumların inançları, değerleri ve tercihleri ile ilgilidir. Buna karşılık legal ve moral yaklaşımlar yalnızca bir tek doğru davranışın olduğunu savunmaktadır.  Etik tartışılabilir konularla ilgilidir. Bu açıdan etik kararlar büyük ölçüde kişiseldir. Kişi bir başka kişinin inançları ile uyum gösterse bile, uyum gösterme kararı da kişiseldir.

Mesleki etik, belirli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup, koruduğu, meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür

Ahlak insanlar arası ilişkilerde uyulması gereken manevi ilke ve kuralları içerir. Ahlakın etkisi, yaptırımı, zorlayıcı gücü insanın vicdanıdır. İnsan duygusunu, düşüncesini, davranışını, tutumunu, eylemini, “vicdanının sesine” kulak vererek, doğru-yanlış, iyi-kötü, olumlu-olumsuz, olarak değerlendirir. Bu şekilde kişi kendisi ve  başkaları arasındaki ilişkilerde denge, düzen, denetim ve uyum sağlar.

Günümüzde etiğe olan ilgi artışı daha çok bazı  mesleklerde karşılaşılan etik sorunların artmasının ya da artan  sorunların farkına varılmasının bir sonucudur.

Ortopedik protez ve ortezcilik etiği, mesleki uygulama sırasında usta-hasta, usta-usta, usta-kurum, hasta-sağlık politikası, denek-araştırmacı usta. ilişkilerinde belirlenen değer sorunlarıyla ilgilenmektedir 


ETİK   İLKELERİ

1. Dürüstlük ilkesi

2. Yaşama saygı ilkesi

3. Zarar vermeme ilkesi

4. Adalet ilkesi(adil, eşit ve tarafsız işlem)

5. Özerklik ilkesi(bireylerin kendi kararlarına saygı)

6. Yasallık ilkesi

AMACI

1. Meslektaşlar arasında güven yaratmak,

2. Mesleki ilişkilerde bütünleşmeyi artırmak

3. Meslektaşlar arasındaki engelleri ortadan kaldırmak,

4. İşbirliğine yönelik tutumları geliştirmek,

5. Mesleki saygıyı artırmak ,

6. Kendine saygıyı artırmak,

7. Hizmet kalitesini artırmak, 

ETİK KURALLAR

1.Ortopedik protez ve ortezcilik uzman hekim reçetesine ve hastaya uygun protez ortez imalatı ve uygulaması yapılan bir meslek dalıdır. Bu açıdan Ortopedik protez ve ortezcilik kendi içerisinde uygulama alanlarına bölünen profesyonellik isteyen ayrı ve özerk bir meslek dalı ve mesleki bilgi , beceri gerektiren sanatsal bir etkinliktir.

2. Ortopedik protez ve ortezcilik mesleğinin ilkeleri ve etiği Dernek üyeleri için bağlayıcı niteliktedir. Bu maddelerin ihlali durumunda üyeler derneğe karşı sorumludur. Bu ilkeler Ortopedik protez ve ortezcinin mesleki tutumunu ve Ortopedik protez ve ortezcinin, protez orteze ihtiyaç duyan kişi ile arasındaki karşılıklı yükümlülükleri düzenler.

3. Ortopedik protez ve ortezci yaptığı protez ortezin özelliklerini, yapım aşamalarını bilmekle ya da bu konuda araştırma yaparak hekim reçetesine ve hastaya uygun protez ortez imalatı ve uygulaması yapmakla yükümlüdür. Üstlendiği işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmadığı halde sahipmiş gibi beyanda bulunamaz.

4. Ortopedik protez ve ortezci yaptığı protez ortezin özelliklerinde ve yapım aşamaları sırasında ihtiyaç sahibinin koşullarını dikkate alarak çözüm bulamadığı zamanlarda ihtiyaç sahibini bilgilendirmek ve gerekli açıklamaları yapmakla yükümlüdürler.

5. Ortopedik protez ve ortezci, protez ortez siparişi aldığı andan itibaren ihtiyaç sahibi ile belirlenen konularda ,  uygulamanın özelliklerini ve aşamalarının tarihlerini,ödeme şartlarını, olumsuzluklar haline izlenecek yolu kapsayan yazılı ya da sözlü bir anlaşma yapabilir. Ancak bu tür anlaşmalar olmadığı durumlarda da Ortopedik protez ve ortezci ve hasta yapılan protez ortez uygulamasından  dolayı oluşan yükümlülükleri karşılıklı olarak dikkate almalıdırlar.

6. Protez ortez uygulama ücreti yazılı ya da sözlü anlaşmada kararlaştırılan, protez ortez uygulamasının niteliğine ve genel kabule uygun olan bir miktar üzerinden belirtilen tarihte belirtilen miktar üzerinden Ortopedik protez ve ortezciye ödenir. Sözlü ya da yazılı anlaşmayı yerine getirmeyen hastayı Ortopedik protez ve ortezci disiplin kuruluna bildirebilir, disiplin kurulu duruma göre gerekli müdahalede bulunmakla yetkilidir.

7. Ortopedik protez ve ortezci ve hasta arasında yapılacak olan anlaşmada, işin teslim süresi ya da tarihi, nitelik düzeyi, ihtiyaç biçimi, teslim biçimi, ödeme koşulları, gibi konular belirlenir. Durumdaki olası değişiklikleri her iki taraf da gecikmeden karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür.

8. Ortopedik protez ve ortezci, görevini yerine getirirken, haksız ve hileli rekabete girmeyecektir. Bu anlamda fiyat kırma ya da meslektaşlarını karalama gibi davranışlarda bulunamaz.

9. Yetersiz ya da yanlış uygulamalar, haksız rekabet gibi konularla ilgilenen disiplin kurulu mesleğin saygın ve deneyimli kişilerinden oluşur. Görüşülecek konuya bağlı olarak konuyla ilgili uzmanlar kurula katılır.

10. Ortopedik protez ve ortezciler, mesleğinin özerk bir meslek olduğunun ve uzmanlık gerektirdiğinin bilincinde olarak bu durumu davranışlarına da yansıtmalıdırlar.

11.Hasta haklarına saygı olarak meslek icabı edindikleri kişisel bilgileri saklamak zorunda olduklarının bilincinde olmalıdırlar

12. Ortopedik protez ve ortezciler hizmet sunarken, geliştirirken ya da işe alırken ırk, din, milliyet, renk, yaş ya da sosyoekonomik statü gibi nedenlerle ayırım yapmamalıdırlar.

13. Ortopedik protez ve ortezciler bireylerin mahremiyet, onur ve değer yargısı gibi özelliklerine önem verir ve bu değerlerle uyuşan etkinlikler yürütmelidirler.

14.Ortopedik protez ve ortezciler profesyonel çalışmalarını Etik Kuralların öngördüğü şekilde yüksek standartlarda yürütmelidirler. Meslektaşlarını da bu şekilde davranmaya teşvik etmelidirler.

15.Ortopedik protez ve ortezciler olası çıkar çatışmalarının olduğu durumlarda meslektaşları hakkında eleştirel yorumlar yapmamalıdırlar. Özellikle kendinin ya da bir yakınının kişisel bir kazanımı söz konusu olduğu zaman böyle bir yaklaşımdan kesinlikle kaçınmalıdır.

16.Ortopedik protez ve ortezciler meslek mensuplarından herhangi birinin etik dışı uygulamalarına karşı uygun kanallar yoluyla eylemde bulunmalıdırlar.

17. Dernek üyeleri derneğin tanıtılması ve mesleğinin bir uzmanlık alanı olarak kabul görmesi ve protez ortezin profesyonelce yapılması için gerekli girişimlerde bulunurlar ve bu konuda gerekli dayanışmayı sağlamayı ve derneğin menfaatlerini gözetmeyi taahhüt ederler.

18. Dernek üyeleri derneğin adını doğrudan kendi amaçları ve menfaatleri doğrultusunda kötüye kullanamaz.

 

 

Üyelik Girişi
Site Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.68882.6996
Euro2.89222.9037
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 11° 6°
Takvim

Anasayfa

O L A Ğ A N   G E N E L   K U R U L   Ç A Ğ R I S I 

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 02.05.2015 tarihinde  saat 13:00’ de aşağıdaki adreste yapılacaktır.  

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 09.05.2015 tarihinde  aynı yer ve saatte yapılacaktır.  

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle rica ve ilan olunur. 

Yönetim Kurulu 

 

Gündem: 

1       Açılış ve Yoklama

2       Divan teşkili

3       Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması

4        Genel Görüşme

5       Yönetim kurulunun ibrası

6       Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması

7       Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi

8       Dilekler ve kapanış. 

Adres: 

Dernek Merkezi

24 - 27 NİSAN 2015 ISMARLAMA ORTEZ PROTEZ SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ
http://www.opsm2015.com

Değerli Meslektaşlarımız,

Ismarlama Ortez Protez  Merkezleri Sorumlu Müdürler Toplantısı, sektöre yeni katılan personellerin bilgi ve tecrübe eksikliklerinin giderilmesi ile yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bu merkezlerde görev yapan sorumlu müdürler ile diğer personellere aktarılması amacı ile 24-27 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya ilinde eğitim toplantısı yapılması planlanmıştır.

Toplantımızda  bilimsel programın yanı sıra meslektaşların birbirleri ile birarada bulunabilmelerine olanak sağlayacak bir ortam olacaktır. Özellikle genç meslektaşlarımızın, uzun yıllar mesleğe emek veren ustalar ile bir arada olmasını sağlamanın yanında, meslek birliğini güçlendirmek ve gelecek kaygılarının tartışılabileceği ortamı oluşturarak, çözüm önerilerinin hayata geçirilmesinde de bir kilometre taşı olabilmek arzusundayız.

OPODER Yönetim Kurulu olarak bu toplantının verimli şekilde gerçekleştirilmesi için siz değerli meslektaşlarımızı  "Ismarlama Ortez Protez Merkezleri Sorumlu Müdürler Toplantısı"na davet etmekten onur duyuyoruz. 


Yönetim Kurulu


 

PROTEZ ORTEZ 2014 KONGRESİ 24/26 NİSAN 2014 ANKARA

 

HASTA TARAFINDAN TEMİN EDİLEN TIBBİ MALZEME BEDELLERİNİN GERİ ÖDEME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ 13.11.2013 TARİHLİ GENELGE


ISMARLAMA PROTEZ ORTEZ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

TÜZEL KİŞİ (FİRMA) DERNEK ÜYELİK BAŞVURU FORMU

OTWORLD / ORTHOPÄDIE + REHA-TECHNIK 2014 LEIPZIG

OTWORLD / ORTHOPÄDIE + REHA-TECHNIK 2014 LEIPZIG BAŞVURU FORMU


SUT DÜZENLEME 04/05/2013

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ YAYINLANDI 24/03/2012 AYRINTILAR

EK 3C EXEL LİSTELERİ
Değerli  Meslektaşlarımız,

Ülkemizde mesleğimize yönelik çalışmalar, yavaş da olsa ilerleme kaydetmektedir.  Son olarak TİTUBB kayıtlarına Ismarlama Ortez Protez  merkezi olarak kayıtlar yenilenmiş, ve önümüzdeki ay içinde de ısmarlama ortez protezlerin merkezler tarafından ürün kaydı yapılacaktır.

Meslektaşlarımızın daha uygun şartlarda hizmet sunması için derneğimiz üyelerinin yanında, üye olmayan,  imkansızlıklar nedeniyle üye olamayan kişilerinde haklarını korumak için çalışmaktadır.

Ne yazık ki her meslekte olduğu gibi bizim meslektaşlarımız arasında da şahsi  çıkarları olan kişiler mevcut. Bu kişiler kendi şahsi tatminlerini için kendi çevrelerine ve diğer meslek mensuplarına zarar  vermektedir. Yönetim kurulumuza gelen gelen şikayetler sonucunda, mesleğimiz etik değerlerini meslektaşlarımıza hatırlatmak istedik, Meslektaşlarımızın mağdur oldukları konulardaki şikayetlerini de yazılı olarak yapmaları,  derneğimizin  ilgili kurumlara gerekli girişimlerin yapılmasının  sağlayacaktır.

Hayırlı işler temennilerimizle,

Yönetim KuruluORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZCİLİK  MESLEĞİ ETİĞİ

Etik konular neyin iyi ya da kötü olduğu ile ilgili görüşleri kapsamaktadır. Bireylerin ve toplumların inançları, değerleri ve tercihleri ile ilgilidir. Buna karşılık legal ve moral yaklaşımlar yalnızca bir tek doğru davranışın olduğunu savunmaktadır.  Etik tartışılabilir konularla ilgilidir. Bu açıdan etik kararlar büyük ölçüde kişiseldir. Kişi bir başka kişinin inançları ile uyum gösterse bile, uyum gösterme kararı da kişiseldir.

Mesleki etik, belirli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup, koruduğu, meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür

Ahlak insanlar arası ilişkilerde uyulması gereken manevi ilke ve kuralları içerir. Ahlakın etkisi, yaptırımı, zorlayıcı gücü insanın vicdanıdır. İnsan duygusunu, düşüncesini, davranışını, tutumunu, eylemini, “vicdanının sesine” kulak vererek, doğru-yanlış, iyi-kötü, olumlu-olumsuz, olarak değerlendirir. Bu şekilde kişi kendisi ve  başkaları arasındaki ilişkilerde denge, düzen, denetim ve uyum sağlar.

Günümüzde etiğe olan ilgi artışı daha çok bazı  mesleklerde karşılaşılan etik sorunların artmasının ya da artan  sorunların farkına varılmasının bir sonucudur.

Ortopedik protez ve ortezcilik etiği, mesleki uygulama sırasında usta-hasta, usta-usta, usta-kurum, hasta-sağlık politikası, denek-araştırmacı usta. ilişkilerinde belirlenen değer sorunlarıyla ilgilenmektedir 


ETİK   İLKELERİ

1. Dürüstlük ilkesi

2. Yaşama saygı ilkesi

3. Zarar vermeme ilkesi

4. Adalet ilkesi(adil, eşit ve tarafsız işlem)

5. Özerklik ilkesi(bireylerin kendi kararlarına saygı)

6. Yasallık ilkesi

AMACI

1. Meslektaşlar arasında güven yaratmak,

2. Mesleki ilişkilerde bütünleşmeyi artırmak

3. Meslektaşlar arasındaki engelleri ortadan kaldırmak,

4. İşbirliğine yönelik tutumları geliştirmek,

5. Mesleki saygıyı artırmak ,

6. Kendine saygıyı artırmak,

7. Hizmet kalitesini artırmak, 

ETİK KURALLAR

1.Ortopedik protez ve ortezcilik uzman hekim reçetesine ve hastaya uygun protez ortez imalatı ve uygulaması yapılan bir meslek dalıdır. Bu açıdan Ortopedik protez ve ortezcilik kendi içerisinde uygulama alanlarına bölünen profesyonellik isteyen ayrı ve özerk bir meslek dalı ve mesleki bilgi , beceri gerektiren sanatsal bir etkinliktir.

2. Ortopedik protez ve ortezcilik mesleğinin ilkeleri ve etiği Dernek üyeleri için bağlayıcı niteliktedir. Bu maddelerin ihlali durumunda üyeler derneğe karşı sorumludur. Bu ilkeler Ortopedik protez ve ortezcinin mesleki tutumunu ve Ortopedik protez ve ortezcinin, protez orteze ihtiyaç duyan kişi ile arasındaki karşılıklı yükümlülükleri düzenler.

3. Ortopedik protez ve ortezci yaptığı protez ortezin özelliklerini, yapım aşamalarını bilmekle ya da bu konuda araştırma yaparak hekim reçetesine ve hastaya uygun protez ortez imalatı ve uygulaması yapmakla yükümlüdür. Üstlendiği işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmadığı halde sahipmiş gibi beyanda bulunamaz.

4. Ortopedik protez ve ortezci yaptığı protez ortezin özelliklerinde ve yapım aşamaları sırasında ihtiyaç sahibinin koşullarını dikkate alarak çözüm bulamadığı zamanlarda ihtiyaç sahibini bilgilendirmek ve gerekli açıklamaları yapmakla yükümlüdürler.

5. Ortopedik protez ve ortezci, protez ortez siparişi aldığı andan itibaren ihtiyaç sahibi ile belirlenen konularda ,  uygulamanın özelliklerini ve aşamalarının tarihlerini,ödeme şartlarını, olumsuzluklar haline izlenecek yolu kapsayan yazılı ya da sözlü bir anlaşma yapabilir. Ancak bu tür anlaşmalar olmadığı durumlarda da Ortopedik protez ve ortezci ve hasta yapılan protez ortez uygulamasından  dolayı oluşan yükümlülükleri karşılıklı olarak dikkate almalıdırlar.

6. Protez ortez uygulama ücreti yazılı ya da sözlü anlaşmada kararlaştırılan, protez ortez uygulamasının niteliğine ve genel kabule uygun olan bir miktar üzerinden belirtilen tarihte belirtilen miktar üzerinden Ortopedik protez ve ortezciye ödenir. Sözlü ya da yazılı anlaşmayı yerine getirmeyen hastayı Ortopedik protez ve ortezci disiplin kuruluna bildirebilir, disiplin kurulu duruma göre gerekli müdahalede bulunmakla yetkilidir.

7. Ortopedik protez ve ortezci ve hasta arasında yapılacak olan anlaşmada, işin teslim süresi ya da tarihi, nitelik düzeyi, ihtiyaç biçimi, teslim biçimi, ödeme koşulları, gibi konular belirlenir. Durumdaki olası değişiklikleri her iki taraf da gecikmeden karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür.

8. Ortopedik protez ve ortezci, görevini yerine getirirken, haksız ve hileli rekabete girmeyecektir. Bu anlamda fiyat kırma ya da meslektaşlarını karalama gibi davranışlarda bulunamaz.

9. Yetersiz ya da yanlış uygulamalar, haksız rekabet gibi konularla ilgilenen disiplin kurulu mesleğin saygın ve deneyimli kişilerinden oluşur. Görüşülecek konuya bağlı olarak konuyla ilgili uzmanlar kurula katılır.

10. Ortopedik protez ve ortezciler, mesleğinin özerk bir meslek olduğunun ve uzmanlık gerektirdiğinin bilincinde olarak bu durumu davranışlarına da yansıtmalıdırlar.

11.Hasta haklarına saygı olarak meslek icabı edindikleri kişisel bilgileri saklamak zorunda olduklarının bilincinde olmalıdırlar

12. Ortopedik protez ve ortezciler hizmet sunarken, geliştirirken ya da işe alırken ırk, din, milliyet, renk, yaş ya da sosyoekonomik statü gibi nedenlerle ayırım yapmamalıdırlar.

13. Ortopedik protez ve ortezciler bireylerin mahremiyet, onur ve değer yargısı gibi özelliklerine önem verir ve bu değerlerle uyuşan etkinlikler yürütmelidirler.

14.Ortopedik protez ve ortezciler profesyonel çalışmalarını Etik Kuralların öngördüğü şekilde yüksek standartlarda yürütmelidirler. Meslektaşlarını da bu şekilde davranmaya teşvik etmelidirler.

15.Ortopedik protez ve ortezciler olası çıkar çatışmalarının olduğu durumlarda meslektaşları hakkında eleştirel yorumlar yapmamalıdırlar. Özellikle kendinin ya da bir yakınının kişisel bir kazanımı söz konusu olduğu zaman böyle bir yaklaşımdan kesinlikle kaçınmalıdır.

16.Ortopedik protez ve ortezciler meslek mensuplarından herhangi birinin etik dışı uygulamalarına karşı uygun kanallar yoluyla eylemde bulunmalıdırlar.

17. Dernek üyeleri derneğin tanıtılması ve mesleğinin bir uzmanlık alanı olarak kabul görmesi ve protez ortezin profesyonelce yapılması için gerekli girişimlerde bulunurlar ve bu konuda gerekli dayanışmayı sağlamayı ve derneğin menfaatlerini gözetmeyi taahhüt ederler.

18. Dernek üyeleri derneğin adını doğrudan kendi amaçları ve menfaatleri doğrultusunda kötüye kullanamaz.

 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret45714
Saat